Detekcja tlenku węgla i LPG

Detekcja tlenku węgla i LPG

Nasza firma zajmuje się projektowaniem wraz z wykonaniem systemu, który odpowiada za detekcja gazu CO LPG CNG wraz z szafką zasilająco-sterująco dla tego systemu.

Wymagania prawne

Stosowanie detekcji tlenku węgla (CO) i mieszaniny propan-butanu (LPG) w garażach podziemnych wynika z zapisów w rozporządzeniu
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690): Dział III. Rozdział 10 „Garaże dla samochodów osobowych”.

Zgodnie z normą PN-EN 50545-1 Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów toksycznych i palnych w garażach oraz tunelach. Jej pierwsza część dotyczy podstawowych wymagań funkcjonalnych i metody badań dotyczące wykrywania i pomiaru tlenku węgla.

Detektory gazów

Dla tlenków azotu stosuje się trzy wartości progów alarmowych /alarm 1 – 30 ppm; alarm 2 – 60 ppm; alarm 3 – 150 ppm/Jeżeli w budynku detektor wejdzie w najwyższy stopień alarmy konieczne jest uruchomienie wentylacji.  Należy pamiętać że wyżej wymieniona norma nie odnosi się do wykrywania mieszaniny propan-butanu.

Dla LPG stosuje się najczęściej wskaźnik DGW (Dolna Granica Wybuchowości) a czujniki skalibrowane są następujące stężenia: alarm 1 – 10% DGW, alarm 2 – 20% DGW; alarm 3 – 30% DGW.

Gęstość tlenku węgla jest tylko nieco mniejsza niż gęstość powietrza, dlatego początkowo gromadzi się on w górnej części garażu, jednak później szybko miesza się z powietrzem i wypełnia całą przestrzeń. Detektory tlenku węgla są umieszczane na wysokości od 1,6 do 1,8 m od posadzki (w strefie przebywania ludzi). Takie rozwiązanie wydaje się najrozsądniejsze
z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Gęstość LPG (w fazie gazowej) jest dwukrotnie większa niż gęstość powietrza, dlatego gromadzi się on przy ziemi, spływa do zagłębień
i wypełnia najniższe kondygnacje. Aby zwiększyć wykrywalność LPG i móc zmierzyć jego rzeczywiste stężenie, czujniki należy montować w pobliżu posadzki. Zazwyczaj montuje się detektory LPG ok. 30 cm nad podłogą.

Detekcja gazu CO LPG pomaga uratować życie ludzi przebywających w obiekcie.