Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

Pracodawca ma obowiązek posiadać oraz prowadzić pełną dokumentację PPOŻ w zakładzie pracy.
Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji PPOŻ oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.

Każdy pracodawca ma obowiązek posiadać, oraz zapoznać pracowników z dokumentacją ppoż, zawierająca m.in. wszelkie instrukcje stanowiskowe takie jak:

• Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
• Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
• Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo
• Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
Instrukcje są tworzone indywidualnie dla każdego stanowiska lub czynności. Mają  one na celu zaznajomić pracownika z obowiązkami oraz zakazami których musi bezwzględnie przestrzegać.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje określenie:
– czy pomieszczenia kwalifikują się do zagrożonych wybuchem,
– stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach oraz dla przestrzeni zewnętrznych,
– graficzne określenie zasięgu stref zagrożenia wybuchem.

W zakresie naszej oferty jest wykonywanie oceny zagrożenia wybuchem w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem — Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe — Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni — Gazowe atmosfery wybuchowe.
PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe. Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”, wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 z 2010 r., poz. 931).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, są zobowiązani zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Obowiązek zapewnienia i wdrożenia IBP spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkownikach obiektu.

Instrukcję Bezp. Pożarowego po opracowaniu należy aktualizować co najmniej raz na 2 lata, a także po zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, który wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

IBP powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych aby umożliwić natychmiastowe wykorzystanie na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

Zachęcamy do lektury na temat IBP Artykuł: https://blog-ppoz.pl/?p=857

Plany ewakuacyjne

Plany Ewakuacji powinny być zawarte w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, plan ewakuacji obiektu lub placówki umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.

Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.
• Wykonujemy profesjonalne plany ewakuacyjne obiektu techniką wektorową dla każdej kondygnacji budynku, zawierające:
• powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji budynku,
• odległość od obiektów sąsiadujących oraz parametry pożarowe substancji palnych,
• występujące gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych,
• kategorię zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób w pomieszczeniach,
• lokalizację pomieszczeń zaklasyfikowanych do strefy zagrożenia wybuchem,
• podział obiektu na strefy pożarowe, drogi pożarowe,
• warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
• miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,zaworów gazu itp,
• wskazanie dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
• hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów przeciwpożarowych.

W przypadku, gdy drogi ewakuacyjne nie są wyznaczone, zaproponujemy odpowiednie rozwiązania a następnie sporządzimy plan ewakuacyjny. W przypadku braku rzutów kondygnacji, wykonamy je dla Państwa od podstaw.

Operat przeciwpożarowy wysypiska

Firma Ppożka wykona dla Państwa operat pożarowy sporządzany w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przepis ten mówi iż do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się:

1) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;